Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

La Plaza Iberica – www.plazaiberica.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.plazaiberica.pl.

Sprzedającym jest Just Trade Piotr Ostafin dostępny pod adresem ul. Królowej Jadwigi 194 E2, 30-212 Kraków prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 6772218682, Regon: 363966840 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Adres pocztowy: Just Trade Piotr Ostafin ul. Królowej Jadwigi 194 E2, 30-212 Kraków

Adres e-mail: sklep@plazaiberica.pl

Numer telefonu: +48 500 519 351

 

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Umowa Zawarta na Odległość – oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.plazaiberica.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Gwarancja – oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
 14. Rękojmia – oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.plazaiberica.pl
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy).
 3. Klient może dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.plazaiberica.pl.
 4. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.plazaiberica.pl,
  2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  4. opiniowania towarów,
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  1. wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie sprzedającego i przetwarzanie ich zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy przez Sprzedającego,
   2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.plazaiberica.pl,
  2. akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.plazaiberica.pl,
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach,
  4. ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
  5. ma możliwość korygowania danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@plazaiberica.pl
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie się do systemu.
 7. Klient, który dokonał rejestracji konta ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Sklep internetowy www.plazaiberica.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 9. Sklep internetowy La Plaza Iberica zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie www.plazaiberica.pl i świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym regulaminem, następujące usługi:
  1. umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego www.plazaiberica.pl za pomocą koszyka zamówień,
  2. umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego www.plazaiberica.pl na zasadach określonych w §10 regulaminu,
  3. umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe
 10. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego www.plazaiberica.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego www.plazaiberica.pl. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są na stronie „Polityka prywatności”
 11. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.plazaiberica.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 12. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem (komputer, laptop, smartphone itp.) podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer lub Opera w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java Script oraz możliwością zapisu plików Cookies.
  2. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 13. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość weryfikacji, korygowania i uzupełniania wprowadzonych danych.
 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 9. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet, gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.
 10. W trakcie składania Zamówienia, Klient może dokonać rejestracji konta użytkownika (patrz §2).
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia. Wiadomość zawiera link umożliwiający potwierdzenie zamówienia. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia tylko w przypadku, kiedy zostało ono potwierdzone. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku potwierdzenia i braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 14. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

§ 4

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w wyznaczonych przez sprzedającego miejscach.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „czas i koszty dostawy”.

 

§ 5

Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Płatności Shoper.pl) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).
 4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1. Gotówka - w siedzibie firmy
  2. Przelew tradycyjny
  3. Płatność za pobraniem - tylko w przypadku wysyłki kurierskiej
  4. Płatności online - płatności Shoper.pl. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  5. Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w §6 ust. 12, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w §6 ust. 11.
 2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:
  1. skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, dostępnego pod adresem https://www.plazaiberica.pl/upload/formularze/LaPlazaIberica-OdstapienieOdUmowy-WzorFormularza.docx lub
  2. złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 4. Okres odstąpienia, o którym mowa § 6 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
 5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.
 6. Sklep internetowy www.plazaiberica.pl zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z kosztorysem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu www.plazaiberica.pl.
 7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności Sklep www.plazaiberica.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy). W przypadku transakcji dokonanej kartą płatniczą istnieje możliwość zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. W każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.
 9. Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
 10. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia, w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 11. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów, przesyłka zwrotna musi być, co najmniej tak dobrze zabezpieczona jak podczas dostawy towarów od sprzedającego w celu zabezpieczenia jej przed zniszczeniem.
 12. Sklep www.plazaiberica.pl nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 6 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 7

Procedura reklamacji

 1. Sklep internetowy www.plazaiberica.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
  1. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  2. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  3. ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
 3. Dla zawiadomień, o których mowa w punktach a) i b) konsument może skorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu (dostępny pod adresem https://www.plazaiberica.pl/upload/formularze/LaPlazaIberica-Reklamacja-WzorFormularza.docx), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  2. określenie reklamowanego towaru, w zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
  3. dowód zakupu reklamowanego towaru,
  4. opis niezgodności towaru i termin, w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. żądanie reklamującego,
  6. datę wniesienia reklamacji,
  7. podpis zgłaszającego reklamację,
   w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 4. W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby Sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Prowadzenie przez Sklep internetowy www.plazaiberica.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  1. prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  2. dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 7. W przypadku, gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
  Ponadto Sklep internetowy www.plazaiberica.pl podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

§ 8

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego podczas korzystania ze sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 9

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym.
 2. Zamawiającego obowiązuje regulamin aktualny w momencie złożenia zamówienia.
 3. Zamawiający potwierdza akceptację aktualnego regulaminu w momencie składania zamówienia. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10

Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego www.plazaiberica.pl

 1. Just Trade Piotr Ostafin umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego www.plazaiberica.pl.
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego www.plazaiberica.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów, których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  1. naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  2. nawołujące do nienawiści czy przemocy,
  3. obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
  4. pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii, gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego plazaiberica.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Sklep internetowy plazaiberica.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

Data opublikowania regulaminu: 15.07.2018 r.

 

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość: link
 2. Formularz reklamacji: link
 3. Regulamin w formacie PDF: link
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl